Projekt - Kulturlotsen

Syftet med projektet är att genom att anställa kulturlotsar som guidar personer från andra språkgrupper in i den finlandssvenska fria bildningen och kulturen skapa möten och meningsfulla sammanhang för alla som bor i Närpes. Målsättningen är att öka den sociala gemenskapen i staden genom att stödja personer från andra språkgrupper att hitta sin väg till meningsfulla fritidssysselsättningar. Att träffa och lära känna andra kommuninvånare under avslappnade former främjar integrationen. Att känna sig delaktig i samhället ökar ofta också viljan och motivationen för att lära sig språket, vilket är en avgörande faktor för att kunna vara delaktig i samhället.

 

Inkörsport till samhället

Delaktighet främjas genom en lågtröskelverksamhet som fungerar som en inkörsport till andra delar av samhället. Då personer från andra språkgrupper får stöd i att delta i vuxeninstitutets kurser fungerar det som ett första steg och en språngbräda till deltagande också i annan verksamhet.

Naturliga mötesplatser

Naturliga mötesplatser för personer från både minoritets- och majoritetsspråkgrupper skapas vilket främjar den sociala tvåvägsintegrationen.

Ökad mångfald i fria bildningen

Personer från andra språkgrupper blir en naturlig och självklar del av hela vuxeninstitutets verksamhet. Nu deltar denna målgrupp oftast endast i våra språkkurser där de inte kommer i kontakt med personer från majoritetsspråkgruppen. Därför fokuserar detta projekt på kurser i andra ämnen än svenskaundervisning för att underlätta den naturliga kontakten.

 

KULTURLOTSAR

Personer med bakgrund i de största språkgrupperna i Närpes med god kontakt till personer i respektive språkgrupp anställs. 

Kulturlotsarnas uppgifter:

1. Att vara kontaktpersoner och bedriva uppsökande verksamhet till personer från respektive språkgrupp. Genom riktade insatser försöker de hitta individers personliga intressen och motivation och se om det finns verksamhet som
möter dessa behov och då engagera dem i den verksamheten.

2. Att informera och stödja vid anmälning och praktiska frågor kring deltagande.

3. Att hitta nya potentiella timlärare bland personer från andra språkgrupper.